Phân loại Tính Cách Jung Myers-Briggs (MBTI) Đây là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân […]

Read More

Đây là bài trắc nghiệm tính cách nên sẽ không có câu trả lời đúng hay câu trả lời sai Hãy chọn câu trả lời mà bạn cho là phù hợp hơn với bản thân mình Chỉ đọc câu trả lời và chọn, bạn không nên cố gắng phân tích quá nhiều các lựa chọn [...]
Read More